Missie & visie

Missie

Kbs St. Joseph wil een school zijn waar kinderen en medewerkers leren en zich ontwikkelen. Waar leren en ontwikkelen in verbinding staan met:

Kastanjeblad

  1. jezelf – verbonden aan je eigen ervaringen en je eigen talenten, verbonden aan wie je bent, aan wat je kan en aan wat je nog verder wilt kunnen.
  2. elkaar – verbonden aan de groep waar je bij hoort, zodat je elkaar weet te inspireren en motiveren, zodat je elkaar weet te steunen en uit te dagen, zodat je hoort, weet en ervaart wat werkelijk samen doen is.
  3. activiteiten – verbonden met je hoofd, hart en handen werken aan activiteiten die je doet, die je kan en die je wilt kunnen.
  4. schoolgemeenschap – verbonden aan de mensen van je school; de medewerkers, de leerlingen en de ouders en aan alle waarden en normen waar deze gemeenschap voor staat.
  5. samenleving – verbonden met de mogelijkheden en kansen die de wereld je biedt, zodat je in het royale aanbod om je heen, de juiste keuze weet te maken.

Deze vijf verbindingen zijn symbolisch verwerkt in het vijfvingerig kastanjeblad, het logo van de school.

Visie

De visie van Kbs St. Joseph is onderverdeeld in vijf thema’s:

1. Visie op onderwijs

Kbs St. Joseph wil leerlingen het onderwijs en de ondersteuning bieden die zij nodig hebben. De school zorgt dat er in de vakgebieden lezen, taal en rekenen hoge opbrengsten worden gehaald en biedt vernieuwende onderwijsprogramma’s aan. Zo ontdekken en ontwikkelen kinderen hun eigen talenten. De school zorgt voor een sterk pedagogisch klimaat, waarin alle kinderen gezien worden en zich veilig voelen. Passend Onderwijs stimuleert de school te denken vanuit mogelijkheden van leerlingen in plaats vanuit beperkingen.

Ouders, school en educatieve instanties zijn partners, die gezamenlijk het belang van het kind voor ogen hebben.

2. Visie op kwaliteitszorg

De school verwacht dat haar medewerkers hun eigen prestaties en resultaten kritisch evalueren. Kbs St. Joseph werkt opbrengstgericht (de school leert van haar data) en maakt haar toegevoegde waarde (leerwinst) zichtbaar. Ook het INOS kwaliteitszorgsysteem, de KwaliteitWijzer, zorgt dat de evaluatie van het onderwijs centraal staat.

Om de zelfevaluatie compleet te maken, houdt de school tevredenheidsonderzoeken onder ouders, leerlingen en medewerkers en verbindt daar aanvullende activiteiten aan. Daarnaast neemt de school de resultaten van Inspectieonderzoeken uiterst serieus. Zo werken wij continu aan verbetering.

3. Visie op personeel & organisatie

Professionele medewerkers maken het verschil in de ontwikkeling en het leerproces van kinderen. Leerkrachten worden uitgedaagd hun deskundigheid op dit vlak verder uit te bouwen. Scholing en persoonlijke ontwikkeling zijn van groot belang. Daarnaast worden ze zoveel mogelijk betrokken bij het maken van beleid en de concrete uitwerkingen hiervan, want juist op de werkvloer wordt écht het verschil gemaakt.

4. Visie op bedrijfsvoering

Onderwijs en kwaliteit: daar gaat het om. De aandacht van leerkrachten en directie moet niet worden afgeleid door bijzaken. Ze worden dan ook ondersteund door administratieve en facilitaire medewerkers van het bestuursbureau. Kbs St. Joseph heeft voor 4 dagen een eigen administratief medewerker, Jolanda Peijen en een conciërge, Erik van Campen.

We profiteren van de schaalvoordelen die INOS biedt, waardoor zoveel mogelijk middelen direct ten goede komen aan onderwijs en leerlingen.

5. Visie op communicatie

Het succes van communicatie hangt af van de mate waarin mensen betrokken zijn. Communicatie is maatwerk. Om doelstellingen te realiseren, wordt de communicatie afgestemd op de gesprekspartners: leerlingen, ouders/verzorgers, medewerkers, partners et cetera. De school investeert op ouderparticipatie, ouderbetrokkenheid en ouderverantwoordelijkheid.