Missie & visie

Missie

Kbs St. Joseph is een katholieke basisschool voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Het is onze missie om elke leerling een passend onderwijsarrangement en de juiste ondersteuning te bieden.

We richten ons op de brede ontwikkeling van een kind en geloven dat dit bijdraagt aan succesvol en gelukkig functioneren in onze complexe samenleving.

Visie

We richten ons aanbod in vanuit het uitgangspunt dat we professioneel, respectvol, veilig en betrouwbaar met onze leerlingen en elkaar omgaan. Dit uitgangspunt vormt de basis waarop de vier pijlers van ons aanbod stevig staan:

· Pedagogisch klimaat: open en optimistisch, waar kinderen zichzelf durven zijn en met plezier naar school komen.

· Didactische aanpak: (leer)ervaringen opdoen in een omgeving die nieuwsgierigheid, creativiteit en probleemoplossend vermogen aanwakkert. De school werkt daarbij opbrengstgericht: we zetten in op resultaten die passen bij onze leerlingpopulatie.

· Werken aan persoonsvorming: bouwen aan zelfvertrouwen, zelfstandigheid en (h)erkenning van kwaliteiten.

· Voorbereiden op de samenleving: werken aan de ontwikkeling tot veerkrachtige, vindingrijke en vaardige leerders met een (zelf)kritische en verantwoordelijke houding.

Binnen deze pijlers komen onze vier centrale kernwaarden krachtig tot uiting:

OASE – een veilige plek waar groei mogelijk is – vormt de afkorting van onze vier kernwaarden. Deze zijn leidend voor de manier waarop we ons aanbod inrichten: · Ontdekkend · Ambitieus · Samen · Eigenwijs

Kbs St. Joseph kiest als overkoepelend concept voor Building Learning Power (BLP). Deze wetenschappelijk onderbouwde aanpak heeft als doel het lerend vermogen van kinderen te ontwikkelen, zowel op school als daarbuiten. BLP biedt handreikingen om de visie van Kbs St. Joseph herkenbaar om te zetten in praktisch handelen. We ondersteunen de ontwikkeling van kinderen tot vaardige leerders. We investeren in het aanleren van systematische gewoonten en houdingen om de uitdagingen aan te gaan die de complexe samenleving aan onze leerlingen presenteert, nu én in de toekomst.

Het BLP-model leggen we naast onze bestaande methodes om de leerinhouden te koppelen aan relevante vaardigheden. Centraal in BLP staan de vier V’s: Veerkracht, Vindingrijkheid, Vermogen tot reflectie en Verbinding. Deze vier centrale aspecten komen binnen onze visie voortdurend terug en zijn met en tussen onze eigen pijlers en kernwaarden verweven.