Missie & visie

Missie

Kbs St. Joseph is een katholieke basisschool voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Het is onze missie om elke leerling een passend onderwijsarrangement en de juiste ondersteuning te bieden.

We richten ons op de brede ontwikkeling van een kind en geloven dat dit bijdraagt aan succesvol en gelukkig functioneren in onze complexe samenleving.

Visie

We richten ons aanbod in vanuit het uitgangspunt dat we professioneel, respectvol, veilig en betrouwbaar met onze leerlingen en elkaar omgaan. Dit uitgangspunt vormt samen met de missie de basis waarop onze vier terugkerende pijlers rusten:

· Pedagogisch klimaat: open en optimistisch, waar kinderen zichzelf durven zijn en met plezier naar school komen.

· Didactische aanpak: volop mogelijkheden om (leer)ervaringen op te doen, een omgeving die nieuwsgierigheid, creativiteit en probleemoplossend vermogen aanwakkert. De school werkt daarbij opbrengstgericht: we zetten in op resultaten die passen bij onze leerlingpopulatie.

· Werken aan persoonsvorming: bouwen aan zelfvertrouwen, zelfstandigheid en herkenning van kwaliteiten.

· Voorbereiden op de samenleving: werken aan de ontwikkeling tot vindingrijke en vaardige leerders met een (zelf)kritische en verantwoordelijke houding.

Aan deze pijlers verbinden we vier belangrijke kernwaarden.

OASE – een veilige plek waar groei mogelijk is – vormt de afkorting van onze vier kernwaarden. Deze zijn leidend voor de manier waarop we ons aanbod inrichten:

· Ontdekkend

· Ambitieus

· Samen

· Eigenwijs

Kbs St. Joseph hanteert als overkoepelend concept Building Learning Power (BLP). Deze wetenschappelijk onderbouwde aanpak heeft als doel het lerend vermogen van kinderen te ontwikkelen, zowel op school als daarbuiten. BLP biedt handreikingen om onze visie herkenbaar om te zetten in praktisch handelen. We ondersteunen de ontwikkeling van kinderen tot vaardige leerders; we investeren in het aanleren van systematische gewoonten en houdingen om problemen op te lossen.

Het BLP-model leggen we naast onze bestaande methodes om de leerinhouden te koppelen aan relevante vaardigheden.

Centraal in BLP staan de vier V’s: Vindingrijkheid, Vermogen tot reflectie, Verbinding en Veerkracht. Deze vier aspecten komen binnen onze visie voortdurend terug en zijn met onze kernwaarden verweven. Klik hier om een uitgebreidere beschrijving van de vier V’s te bekijken.