Medezeggenschapsraad

Naast de directie en het schoolbestuur houdt ook de Medezeggenschapsraad (MR) zich bezig met het beleid. De Medezeggenschapsraad bestaat uit vijf gekozen ouders en vijf teamleden. De Medezeggenschapsraad adviseert gevraagd en ongevraagd de directie en het bestuur over diverse schoolaangelegenheden, bijvoorbeeld de veiligheid in en om de school en gezonde voeding. Bij sommige zaken heeft de Medezeggenschapsraad niet alleen een adviserende rol, maar heeft zij zelfs instemmingsrecht: de directie kan dan pas een besluit nemen na instemming van de Medezeggenschapsraad. Het gaat hier bijvoorbeeld om het aanpassen van de schooltijden, het vaststellen van het vakantie- en vrije dagenrooster en het Schoolkoersplan. De Medezeggenschapsraad vergadert 6 à 7 keer per jaar, waarbij de directie van Kbs St. Joseph bij een aantal onderdelen aanschuift.

Vergaderingen

De vergaderingen van de Medezeggenschapsraad zijn openbaar en worden eens in de zes weken gehouden. U bent van harte welkom als toehoorder. De vergaderingen vinden plaats op school. De data worden vermeld op de schoolapp.

Oudergeleding

  • Maarten Badura (voorzitter)
  • Nico Kerver
  • Drieska Roks
  • Femke Sobieraj
  • Eliane van Veen

Personeelsgeleding

  • Annemiek Heerema (secretaris)
  • Laurette Beerlage
  • Jacqueline Heilema
  • Eline Snoeren
  • Bettina Taverne

U kunt ons per e-mail bereiken op: kbsstjoseph_mr@inos.nl (Let op de _ tussen joseph en mr).