Richtlijnen & beleid

Het is belangrijk dat u duidelijk weet hoe de school met verschillende situaties omgaat. Zo weet u wat u kunt verwachten. In diverse beleidsstukken, richtlijnen en protocollen is de gang van zaken vastgelegd. Op deze pagina’s worden de diverse onderwerpen aangestipt en kunt u zich verder in de materie verdiepen door de bijbehorende stukken te lezen.

Pesten en Veiligheidscoördinatoren

Een goede sfeer is belangrijk om te kunnen leren. Hiervoor gebruikt Kbs St. Joseph de Kanjertraining. Alle leerkrachten zijn geschoold als Kanjertrainers en onderhouden deze vaardigheden door jaarlijkse studiemomenten. Vanuit de Kanjertraining leren kinderen gedrag te herkennen en te beïnvloeden. Ze doen dat aan de hand van vier gedragstypen, die door een kleur en dierfiguur worden gesymboliseerd. De school profileert zich als Kanjerschool, onder andere door gebruik te maken van ‘kanjertaal’.

Op deze pagina kunt u meer informatie vinden over Kanjer.

In ons Gedrags-Kanjerprotocol kunt u alles vinden hoe wij omgaan met pesten op school.

Sinds schooljaar 2017-2018 hebben wij twee veiligheidscoördinatoren waar leerlingen zich kunnen melden als zij met pestgedrag te maken hebben. Deze coördinatoren, zelf ook groepsleerkracht, zullen er alles aan doen om het betreffende kind zich weer veilig te laten voelen. De veiligheidscoördinator voor de groepen 1 t/m 4 is Brigitte van Hooijdonk en voor de groepen 5 t/m 8 Yvonne Stouthamer.

Klachten

Mochten er problemen zijn dan is het prettig als u die eerst probeert te bespreken en op te lossen met de direct betrokkene. Afhankelijk van de aard van het probleem kunt u, wanneer u er niet uit komt, contact opnemen met de directie van de school. Uiteindelijk kunt u zich ook tot het bestuur van de school wenden.

Zowel directie als bestuur zullen naar uw klacht luisteren en proberen oplossingen aan te reiken door voorstellen te doen, op te treden als intermediair of vanuit hun eigen bevoegdheid beslissingen te nemen.

Mocht het voorkomen dat u volgens bovenstaande werkwijze nog niet naar tevredenheid een oplossing hebt kunnen vinden, dan kunt u gebruik maken van de klachtenregeling. Deze regeling is door INOS opgesteld en na te lezen in de Schoolgids.

Vertrouwenspersoon

Sommige zaken zijn niet altijd even gemakkelijk bespreekbaar. Seksuele intimidatie, misbruik en mishandeling zijn daar schrijnende voorbeelden van. Speciaal voor deze zaken zijn op onze school twee vertrouwenspersonen aangewezen. Teamleden en leerlingen kunnen zich tot deze vertrouwenspersonen wenden. Maar als ouder kunt u hen ook aanspreken.
Zij zullen betreffenden terzijde staan en zo nodig de weg wijzen naar die personen of instanties die hen of u verder kunnen helpen.

Indien een intern vertrouwenspersoon in kennis wordt gesteld van (vermeende) strafbare feiten is deze verplicht dit te melden aan het bevoegd gezag (het bestuur) welke hiervan dan direct aangifte moet doen.

Kbs St. Joseph heeft twee schoolvertrouwenspersonen: Annemiek Heerema en Carolein Kasse.