In gesprek

School, kinderen, ouders… het is belangrijk dat we met elkaar in gesprek zijn en blijven. Zo weet iedereen wat er speelt en kunnen we beter op situaties inspelen als dat nodig is.

In de klas

Hebt u een korte vraag of mededeling, dan kunt u voor of na de les de leerkracht even aanspreken. Wilt u wat uitgebreider met de leerkracht praten, maak dan een afspraak met de groepsleerkracht. Zo weet u zeker dat de leerkracht de tijd voor u heeft.

Overleg

Wanneer er vanuit school zorgen over het kind zijn, neemt de school contact op met de ouders. Ouders die zich zorgen maken, kunnen altijd een afspraak maken met de leerkracht. Telefoonnummer van school is 076-5210360.

Klassenmail

Veel leerkrachten werken met een zogenaamde ‘klassenmail’ of ‘weekmail’, waarbij ze specifiek de ouders van hun eigen groep benaderen om informatie te geven of een oproep te plaatsen. Daarnaast beschikt de schoolapp voor ouders over een beschermde groepspagina waarin foto’s en informatie gedeeld kan worden.

Klasseninformatieavond

In elk nieuwe schooljaar nodigt de school u uit voor een klasseninformatieavond bij de leerkracht van uw kind. U maakt dan kennis met de leerkracht(en) en krijgt uitleg over de werkwijze en de methodes die in de klas worden gebruikt. Tevens organiseert de school die avond diverse workshops, om u op de hoogte te brengen van recente onderwijsontwikkelingen die de school aangaan.

Gespreksarrangementen

In schooljaar 2015-2016 is de werkgroep “Educatief Partnerschap’’ actief geweest om de oudergesprekken, de zgn. 10-minuten gesprekken, anders in te richten, meer passend bij deze tijd en het schoolklimaat. Kbs St. Joseph vindt het belangrijk dat school en ouders samen als partners optrekken als het over de ontwikkeling van de leerlingen gaat. Hieruit is een voorstel voor een gesprekkenarrangement gedaan, waarin school en ouders zich beide verantwoordelijk maken om de ontwikkeling van het kind te optimaliseren. De school gaat er vanuit dat een goede communicatie tussen school en ouders een bevorderende werking heeft op de ontwikkeling van het kind. Het kan ondersteunend werken bij zowel het sociaal-emotionele welbevinden als de schoolprestaties.

  • We starten het schooljaar met een algemene informatieavond voor de groepen 1 t/m 3, een avond voor de groepen 4 t/m 6 en één voor de groepen 7 en 8, waarin ouders workshops aangeboden krijgen betreffende de laatste schoolontwikkelingen. Aansluitend krijgen de ouders in de groep van hun kind specifieke informatie over betreffend leerjaar van de leerkracht(en).
  • In de eerste twee maanden van het schooljaar houden de leerkrachten individuele kennismakingsgesprekken (15 minuten) met de ouders. Indien wenselijk, en dat is in de meeste gevallen, kan vanaf groep 5 het kind bij dit gesprek aanwezig zijn.
  • In november heeft de leerkracht een kort gesprek met iedere leerling over zijn/haar welbevinden en ontwikkelingen*
  • In februari worden met de ouders gesprekken gevoerd over het rapport van het kind. Deze gesprekken duren 10 minuten.
  • In april heeft de leerkracht wederom een kort gesprek met iedere leerling over zijn/haar welbevinden en ontwikkelingen*
  • Eind schooljaar kunnen óf de ouders óf de leerkracht óf beiden een verzoek doen voor een eindgesprek. De praktijk wijst uit dat veel ouders van deze mogelijkheid gebruikmaken. Voor de leerlingen die van groep 2 naar 3 gaan, is er altijd een eindgesprek.
  • Met ouders van kleuters worden gesprekken gevoerd naar aanleiding van het observatie-instrument de ‘KIJK’. Dit gebeurt wanneer het kind de leeftijd heeft van 4,5 en 5 en 5,5 en 6 en 6,5 jaar.
  • In groep 8 worden aan de start van het schooljaar met ouders gesprekken gevoerd over de Cito-entree toets.
  • In februari zijn er gesprekken met de ouders en kind over het advies voor het voortgezet onderwijs.

Indien wenselijk zijn er altijd gesprekken tussendoor mogelijk.

*= leerkrachten maken hiervan een kort verslag in het leerlingdossier. Indien nodig neemt de leerkracht hierover contact op met de ouders.