Zorg voor leerlingen

Ondersteuning

Net even dat extra steuntje in de rug… dat kan soms zo belangrijk zijn voor een kind. Hier kunt u lezen welke ondersteuning de school biedt en kunt u zich verdiepen in de mogelijkheden. Zo weet u wat u kunt verwachten.

Extra ondersteuning voor leerlingen

Soms hebben leerlingen extra ondersteuning nodig, zodat ze zich zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen. In eerste instantie pakt een leerkracht dat zelf op en hoeven geen extra stappen te worden genomen. Maar soms zijn kinderen gebaat bij aanvullende ondersteuning. Deze leerlingen worden met de Interne Begeleider (de IB’er, Annemiek Heerema) besproken. De school heeft voor deze lichte ondersteuning leerkrachten vrij geroosterd vanuit de formatie.

Interne Begeleider

Onze IB’er zorgt dat de uitvoering en de inzet van die extra ondersteuning goed gebeurt. Ze begeleidt en ondersteunt de leerkrachten hierbij en coördineert de zorgprocedure. Hebt u specifieke vragen over de ondersteuning voor uw kind, neem dan contact op met onze IB’er.

Passend onderwijs

Met de invoering van Passend Onderwijs, per 1 augustus 2014, zijn er nieuwe richtlijnen gekomen over hoe moet worden omgegaan met leerlingen, waarvan de school vindt dat zij hier enigszins handelingsverlegen voor is. Niet de ouders, maar de school moet zich dan inspannen voor een geschikte onderwijsplaats en eventueel extra middelen voor deze leerlingen. Er wordt niet meer gesproken over zorgleerlingen maar over leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoeften. Voor deze leerlingen moet nu met het Regionaal Samenwerkings Verband worden afgesproken hoe de ondersteuning eruit komt te zien. Onder het kopje “Passend Onderwijs”  wordt u gelinkt naar een uitgebreidere tekst op de site van INOS.

Dyslexie

Wanneer blijkt dat uw kind hardnekkige lees- en/of spellingproblemen heeft en onvoldoende profiteert van de geboden extra ondersteuning op school, dan kunt u aan het Regionaal Samenwerkings Verband (RSV) de vraag voorleggen of er een reëel vermoeden is van ernstige enkelvoudige dyslexie (EED). Het RSV geeft vervolgens een ondertekend advies aan de ouders. Hiermee kunnen de ouders bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG Breda) een beschikking aanvragen voor vergoede diagnostiek.

Kbs St. Joseph hanteert een dyslexie-hulpkaart. Deze wordt met de leerling, ouders en leerkracht samen ingevuld. Hierop staat aangegeven van welke ondersteuning en/of extra materialen uw kind gebruik kan maken. Bij vragen hierover kunt u contact opnemen met de Intern Begeleider.

Preventief wordt in de onderbouw gewerkt met het programma BOUW, om vroegtijdige uitval bij lezen te voorkomen.

Extra uitdaging

Voor kinderen die erg gemakkelijk leren of meer- of hoogbegaafd zijn, zijn de standaardlessen niet altijd uitdagend genoeg. Deze kinderen hoeven minder tijd te besteden aan de standaard lesstof en werken vervolgens aan een uitdagende opdracht. Ook kunnen leerlingen meedoen in De Kweekvijver, voor extra verdieping en verrijking. Het streven is om maximaal 10% van 500 leerlingen in de verschillende Kweekvijvers deel te laten nemen.

De Kweekvijver van groep 1 t/m 8 wordt bekostigd vanuit het eigen personeelsbudget.

In het begaafdenbeleid kunt u nalezen welke stappen Kbs St. Joseph zet in de omgang met kinderen die extra uitdaging nodig hebben.

Playing for Success

Playing for Success is een initiatief waarmee leerlingen van 9 tot 14 jaar hun prestaties in taal, rekenen en ICT verbeteren. Het gaat om onderpresterende kinderen: ‘gewone’ leerlingen die minder presteren dan we van hen zouden verwachten en soms achterblijven op het gemiddelde niveau. Playing for Success draagt structureel bij aan het opheffen van deze leerachterstanden. Daarnaast levert Playing for Success een belangrijke bijdrage aan het zelfvertrouwen én aan een positiever zelfbeeld. Denkt u dat uw kind in aanmerking komt voor Playing for Success, neem dan contact op met de leerkracht van uw kind of met de Intern Begeleider van school.
Meer informatie en voorwaarden voor deelname vindt u op de website van Playing for Success.

Externe Ondersteuning

Kbs St. Joseph krijgt steeds vaker een verzoek van ouder(s)/verzorger(s) om extra ondersteuning voor hun kind te organiseren. Daarbij schakelen zij soms op eigen initiatief en voor eigen rekening externe hulp in.
In de wet is vastgelegd dat het onderwijs tijdens de onderwijstijd door de eigen school moet worden gegeven. Alleen als er sprake is van een medische indicatie of als kan worden aangetoond dat extra hulp een onmisbare schakel is in het hulpverleningsproces, mogen kinderen soms -bij uitzondering- gebruik maken van ondersteuning door externe hulpverleners (waaronder Remedial Teaching). De directeur van de school beoordeelt dit. Daarbij dienen goede afspraken gemaakt te worden over het beperken van het schoolverzuim dat hierdoor ontstaat.