Ons onderwijs

Groepen 1 t/m 3

Ieder kind is uniek en ontwikkelt zich in zijn of haar eigen tempo. In de groepen 1/2 gaan wij van dat tempo uit: we werken ontwikkelingsgericht. Kinderen van 4, 5 en 6 jaar zitten bij elkaar in de groep en leren veel van en met elkaar, in een sociaal proces.  Kleuters zijn nieuwsgierig en willen hun omgeving ontdekken. Ze gebruiken hiervoor hun zintuigen: horen, zien, voelen, ruiken en proeven. Kleuters ontwikkelen zich het best in een uitdagende en veilige situatie die duidelijk en overzichtelijk is. De leerkracht speelt hierbij een belangrijke rol. Wij vinden het van belang dat een kleuter tijdens het spel eigen keuzes kan maken.

1 Spelen – Spel is een levensbehoefte voor kinderen. Door samen en alleen te spelen leert het kind de wereld om hem of haar heen kennen en begrijpen. We geven de kinderen de ruimte om eigen initiatief te nemen tijdens het spel waarbij alle zintuigen gebruikt kunnen worden. Leerkrachten spelen in op het spel van hun leerlingen om belangrijke begrippen te trainen of woordenschat te oefenen. Zij dagen de kleuters uit om via spel te leren, in een betekenisvolle context.

2 Structuur – Door structuur te bieden kunnen kinderen zich ontwikkelen. De leerkracht biedt duidelijkheid en overzicht in tijd, werkaanpak en grenzen. Daardoor ervaren kinderen rust en veiligheid om, met een vrij gevoel, de wereld om hen heen te ontdekken.

3 Rijke leeromgeving – Kinderen worden geïnspireerd door de omgeving waarin ze vertoeven. De leerkrachten bouwen aan een rijke leeromgeving, meestal gekoppeld aan een thema. De manier waarop de leerkracht de kinderen begeleidt is belangrijk om de leergierigheid en nieuwsgierigheid van kinderen te blijven voeden. Kinderen verschillen in talent, tempo en temperament, de leerkracht sluit hierbij aan.

4 Creatief – Kinderen ontdekken de wereld om hen heen maar ze ontdekken ook hun eigen talenten. Ze ervaren dat ze iets kunnen en dat iets lukt, zonder hulp van anderen. Ze leren creatief te zijn en zelf oplossingen te bedenken. Deze creatieve activiteiten zijn zeer geschikt om te leren iets te presenteren, applaus te krijgen, samen te werken en leerplezier te ontwikkelen. Deze zijn goed voor het ontwikkelen van eigenwaarde. De kinderen krijgen ruimte om keuzes te maken, beslissingen te nemen en zelf verantwoordelijk te zijn.

5 Observeren – De leerkrachten observeren de kinderen om goed aan te kunnen sluiten bij de ontwikkeling van het kind. Eén van de middelen hierbij is het instrument Kijk!. Dit is een observatiesysteem wat diverse ontwikkelingslijnen volgt, zoals visuele waarneming, fijne motoriek en spraak- en taalontwikkeling.

Groep 3

Ook de groepen 3 werken op een dergelijke wijze. Het leren lezen gebeurt niet meer (semi) klassikaal, maar is voor iedere leerling anders. Aan de hand van de gekende letters worden steeds meer woorden gevormd. Spellen, kringinstructies en werkbladen helpen de leerlingen om hun letterkennis en basisvaardigheden uit te breiden. Dit is een spannend traject, wat veel vraagt van de leerkrachten. Een gemotiveerd team leert dagelijks mét de leerlingen om dit proces zo goed mogelijk te monitoren. Gelukkig beschikt de school over deskundige leerkrachten, die de leerlijnen kennen en deze expertise kunnen inzetten in dit belangrijke leesproces.

Daarnaast zijn er rijke hoeken, waar kinderen door spel nieuwe vaardigheden leren. Ook het rekenonderwijs wordt in eerste instantie via spellen en motiverende spelvormen aangeboden. Leerkrachten observeren in hoeverre de leerlingen de leerdoelen van groep 3 beheersen en passen -indien nodig- hun aanbod en programma hierop aan.

Groepen 4 t/m 8

Op de ochtenden geven we in groep 4 t/m 8 de basisvakken rekenen, (begrijpend) lezen en taal. We hanteren daarbij het model van Expliciete Directe Instructie (EDI): een beknopte intensieve instructie van een onderdeel van de lesstof, zodanig dat de leerkracht als instructiegever eerst het leerdoel uitlegt, waarna de leerlingen steeds meer zelfstandig met de leerstof kunnen oefenen. Het begrip van het lesdoel staat hierbij voorop. De school hanteert hierbij methodieken, maar leerlingen kunnen zich ook door middel van creatieve (samenwerkings-) opdrachten het lesdoel eigen maken.

Op Kbs St. Joseph werken we voor de basisvakken taal, rekenen en spelling met moderne methodes die ondersteund worden door Snappet. Dankzij Snappet krijgt iedere leerling na de gezamenlijke oefenstof verwerkingsstof op het eigen niveau. Voor elke leerling kan per vak het streefniveau worden bepaald en aangepast. Zo gaan we steeds meer richting gepersonaliseerd leren. Elke leerling van groep 4 t/m 8 heeft de beschikking over een Chromebook.  Een Chromebook is te vergelijken met een laptop. Een belangrijk verschil is dat kinderen in een beveiligde en gecontroleerde omgeving werken; zij kunnen hier zelf niets op installeren. De leerkracht bepaalt wat kinderen te zien krijgen. De leerlingen nemen hun Chromebook mee naar de volgende groep, tot en met groep 8.

Onze samenleving bevindt zich ondertussen al heel wat jaren in de 21ste eeuw. Een eeuw waarin vaardigheden als kritisch en creatief denken, samenwerken, nieuwsgierig en ondernemend zijn, steeds belangrijker worden. Kbs St. Joseph besteedt aandacht aan deze vaardigheden. Dit doet zij door de competenties creativiteit, samenwerken, probleemoplossend vermogen, communiceren, kritisch denken, sociale en culturele vaardigheden en ICT-geletterdheid in meerdere vakken in te zetten. Dit is zichtbaar in ons onderwijs, de inrichting van de school en de inzet van ICT.

De wereldoriënterende vakken worden veelal in de middag gegeven. Door middel van opdrachtkaarten en lessen van VierKeerWijzer duiken de leerlingen in een onderwerp bij geschiedenis. Bovengenoemde vaardigheden komen van pas wanneer de leerlingen hun leervragen, gekoppeld aan een thema, gaan uitdiepen. In sommige groepen is deze werkwijze ook bij andere vakken, zoals biologie en aardrijkskunde, al zichtbaar. Het tegemoetkomen aan de nieuwsgierigheid van de leerlingen, gekoppeld aan de basisinformatie die we de leerlingen zelf willen meegeven, vormt hierbij het uitgangspunt.

Ook de creatieve vakken worden veelal in de middag gegeven. Het vak muziek heeft dankzij de subsidie van Muziekimpuls een enorme boost gekregen in de afgelopen jaren. Zingen en samen musiceren is een belangrijk moment in veel groepen. Bij tekenen en beeldende vakken wordt gewerkt volgens de Vier Vermogens: door waar te nemen, te analyseren, te reflecteren en te creëren komen de prachtigste kunstwerken tot stand.

Na 8 jaar onderwijs dragen we de leerlingen, door middel van een warme overdracht, over naar het VO, waarbij we een aantal stappen volgen. Welke school het best aansluit op de kwaliteiten en mogelijkheden van de leerlingen is te lezen in de VO-gids (https://www.devogids.nl/ )